setup ta ko load balancer para web server gamit nginx. Kani ang naa sa akoa /etc/nginx/sites-available/default

upstream server {
server 192.168.1.101;
server 192.168.1.102;
}
server {...