XDA Mini upgrade it to windows mobile 5.0??

Printable View