issue: dili mo on ang power
mo beep ka 3
Dell ang brand
4gig Ram
128HDD